Våra miljömål

1. VI SKA TILLHANDAHÅLLA MER MILJÖANPASSADE PRODUKTER

Vi fasar ut produkter med farliga kemikalier och fokuserar våra inköp med miljön i åtanke. Vi prioriterar produkter registrerade i miljöbedömningssystem såsom BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen med flera. Våra träleverantörer levererar FSC-märkt trä vilket ger leverantör, inköpare och slutligen konsument en försäkran om en hållbar och miljövänlig avverkning till fördel för kommande generationer.

2. VI UTBILDAR VÅR PERSONAL OCH VÅRA KUNDER KONTINUERLIGT

Vi har kontinuerlig brand- och miljöutbildning för vår personal vilket medför en god kännedom om vårt tekniska brandskydd samt nödlägesberedskap. Vi erbjuder även våra kunder skräddarsydda utbildningar inom till exempel hållbart byggande.

3. VI SKA MINSKA MÄNGDEN AVFALL

Vi sorterar vårt avfall och arbetar ständigt med att effektivisera avfallshantering för att på så sätt minska tungbilstransporter till och från vår anläggning.

4. VI SKA EFFEKTIVISERA ENERGIFÖRBRUKNINGEN OCH TRANSPORTERNA

Vi arbetar fortlöpande med att vara så energieffektiva som möjligt. Transporter samlastas i så stor utsträckning som möjligt för en fungerande och effektiv logistik. Vi ser även över vår egen anläggning för eventuella förbättringsområden inom energieffektivisering.

5. VI SKA BIDRA TILL ETT EKOLOGISKT HÅLLBART SAMHÄLLE

Vi följer miljölagar och krav ifrån myndigheter och kommun och har ambitionen att alltid överträffa dessa. Vi har kontinuerlig uppföljning på våra miljömål som följs upp både internt och externt.

6. VI STÄLLER MILJÖKRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

Vi har en ständig dialog med våra leverantörer och ser att deras produkters miljöpåverkan är så liten som möjligt. Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med produkter som är miljömärkta enligt branschens mest förekommande miljömärkningar.

Vi har alltid ovanstående mål som en grund i vår utveckling. För oss är miljöarbetet av största vikt.

Peter Skoog, VD